Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


…………………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)


MERRE PL Sp. z o.o.
ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja / My(*)………………………………………niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………… umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………………………… umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy / o świadczenie następującej usługi(*) ………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy1 / odbioru2(*) …………………………………………………………………
…………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersjipapierowej)


(*) Niepotrzebne skreślić
1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług
2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru