UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w Warszawie w dniu [DATA] pomiędzy:

MERRE PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 84/86, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646370, [REGON], [NIP],  reprezentowaną przez [REPREZENTACJA], zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

a

[DANE KLIENTA na podstawie przesłanych nam dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej], zwany dalej Kupującym.

§ 1

Strony podejmują współpracę gospodarczą, w ramach której:

1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Kupującemu zamówione przez Kupującego towary z oferty handlowej ustalonej na dzień złożenia zamówienia,
2. Kupujący zobowiązuje się składać zamówienia u Sprzedającego na towar znajdujący się w ofercie handlowej Sprzedającego i płacić za dostarczony mu towar uzgodnioną cenę.

§ 2

Strony wyrażają zgodę na składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej.

§ 3

Sprzedający oświadcza, że oferowane towary wolne są od wad prawnych, w tym w zakresie własności intelektualnej.

§ 4

1. Cena zakupu produktów jest równa cenie figurującej w cenniku Sprzedającego obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, powiększonej o podatek VAT we właściwej wysokości.
2. O zmianie cennika Sprzedający poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty, e-maila lub faksu z piętnastodniowym wyprzedzeniem.

§ 5

Sprzedający, na życzenie Kupującego, dostarczy wraz z towarami aktualne Zaświadczenia o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, wydane przez właściwe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

§ 6

1. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, któremu nadano numer NIP: [NUMER NIP]
2. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez żądania na nich podpisu Kupującego.

§ 7

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za nabyte towary w terminie [TERMIN ZAPŁATY] dni od dnia nabycia, na podstawie faktury VAT, w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedającego widniejący na fakturze.
2. W przypadku opóźnień w zapłacie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403).

§ 8

1. Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia zwrotów towarów słabo rotujących lub do ich wymiany na inne, o tej samej wartości.
2. Z zastrzeżeniem punku 3, Sprzedający nie ma prawa odmowy przyjęcia towarów przeterminowanych i słabo rotujących w przypadku, gdy ich sprzedaż Kupującemu nastąpiła w terminie ostatnich 12 miesięcy.
3. Sprzedający odmówi przyjęcia zwrotów, o którym mowa powyżej, jeżeli towary wskazane przez Kupującego do wymiany, lub ich opakowania, są uszkodzone.

§ 9

1. Kupujący ma obowiązek dokonania szczegółowej kontroli towaru w momencie odbioru lub dostawy zamówionych towarów.
2. Akceptacja listu przewozowego spedytora, faktury lub dokumentu magazynowego dołączonego do dostawy, poprzez złożenie na nim podpisu odbiorcy oznacza przyjęcie towaru.
3. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji wad ukrytych dostarczonego towaru, w terminie siedmiu dni od chwili zakupu. Reklamacja zostanie przesłana Sprzedającemu e-mailem, faksem lub listem poleconym.
4. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia reklamacji Sprzedający powiadomi Kupującego niezwłocznie e-mailem, faksem lub listem poleconym, nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji.
Nie dochowanie terminu 7 dniowego jest równoznaczne z uwzględnieniem reklamacji w pełnym zakresie.

§ 10

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

§ 11

Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.